Blogg-innlegg 3. juni

Hvordan gjøre immunbehandling mot kreft tilgjengelig for alle ?


Thea Marie Astrups levende visjon om en kreftfri verden !

Mandag 30. mai meldte TV2 nyheter at immunbehandling mot kreft i dag ser ut til å bli for dyr hvis/når den blir tilgjengelig for bruk i det offentlige helsevesenet. I reportasjen møtte vi en pasient med økonomi til selv å betale for en behandling som for henne var vellykket - i den forstand at den flyttet dødstidspunktet et stykke fremover i tid og gjorde restlevetiden lettere å leve med enn om hun hadde akseptert tilbudet om cellegift. Hun var innforstått med at dette ikke er en helbredende behandling.
Gjentatte ganger utover dagen kom Legemiddelverket, representert ved fagdirektør Steinar Madsen, på skjermen for å formidle at den nyheten Dagbladet serverte om biotech-immunbehandlingens effekt 17. februar må modereres til å betegnes «livsforlengende». Dermed kommer også denne behandlingen i kategorien behandlinger som – så snart prisen eventuelt er ferdig forhandlet med helsemyndighetene - vil gjøre pasientene til enda større konsumenter av legemidler, i dobbelt forstand: Både av enda dyrere medisin og over enda lengre tid.

Den tydelig velstående damen som lå med drypp av den dyrebare medisinflasken ville neppe vært så fornøyd med sin særstilling, slik hun var i intervjuet, hvis hun hadde kjent til effekten av den norsk-utviklede immunbehandlingen som TheMa Forlag er forkjemper for skal bli et tilbud til alle - uavhengig av økonomi.
På vegne av både lidende kreftpasienter, deres nærmest og for opprettholdelse av vår solidariske velferdsstat kan jeg bare håpe at den kostbare, livsforlengende immunbehandlingen på litt sikt vil tape i konkurransen med den billige, helbredende behandlingen.
Med mine erfaringer og min kunnskap vil jeg aldri kunne bli fornøyd før prosessen med utprøving av den behandlingen som helbredet meg + et firesifret antall dyr og mennesker i en rekke land i fire verdensdeler, vil underlegges en offentlig, uavhengig klinisk utprøving på norsk sykehus.
Her m å Norge gå foran og ikke avvente godkjenning fra de landene (USA og EU) hvor salget av kun livsforlengende legemidler er den sterkest voksende delen av verdens kjemiske storindustri. Dette dilemmaet, hvor kreftpasienter og legemiddelprodusenter har diamentralt motsatte interesser, er grundigere forklart i avslutningen av mitt åpne brev til Bent Høie - se Åpent brev til Bent Høie.

Det skjedde mer denne mandagen:
I et annet nyhetsinnslag ble Helseminister Bent Høie intervjuet om nederlaget i forhold til sitt tidligere løfte om at høyres helsepolitikk vil gjøre helseforsikring overflødig. Tvert imot ble helseforsikring mandag motvillig lansert av Høie som muligens den eneste måten i fremtiden for norske kreftpasienter til å finansiere sin immunbehandling.
Går vi nå i prinsippet mot en situasjon som i USA før "Obamacare"? At klasseskillet mellom de som har og ikke har helseforsikring styrkes av Høies anbefaling? Hvis Høie tilegner seg den samme kunnskapen som meg, tror jeg han vil bli glad for å slippe rollen som den helseministeren som fundamenter et slikt klasseskille. For alle oss som politisk har villet beskytte et klasseløst, offentlig helsevesen, er den tidligere problemstillingen: privatisering av behandling på sykehus, et langt mindre nederlag enn å få et fin-gradert helsevesen styrt av hvilken type helseforsikring den enkelte har økonomi til å skaffe seg.
Kanskje blir det ikke slik likevel. Den pågående korrespondansen med Helsedepartementet gir nemlig håp om at vi blir hørt (jf. Legemiddelverkets korreksjon av fusket med kreftstatistikkene), noe vi vil orientere om i tiden som kommer - under forutsetning av at min tolkning av det som står "mellom linjene" i et brev fra forrige uke er riktig forståelse.

Det skjedde enda mer denne mandagen:
TV2 geleidet oss tilbake til Madsen/Legemiddelverket, som i egenskap av representant for Norges helsevesen korrigerte de tallene for kreftsykdommenes dødelighet som våre to siste statsministre m.fl. har presentert for befolkningen. Madsen meldte at prognosene viser at 40 % av dagens befolkning vil få kreft og at 20 – 25 % av den norske befolkningen vil dø av sykdommen. Det siste grusomme budskapet - under forutsetning av at den norsk-utviklede, helbredende immunbehandlingen nektes benyttet av sykehusenes kreftavdelinger og av Radiumhospitalet.
I den grad Madsens grove anslag avviker fra de tallene jeg har presentert i bøkene «Har kreftens gåten en løsning I og II» og senest i TheMa Forlags to første blogg-innlegg, Blogg-innlegg 26. februar og Blogg-innlegg 4. mars, så er Madsen og hans kollegaer tydeligvis nå enda mer pessimistiske med hensyn til dødeligheten enn det jeg selv kom frem til. Madsen har det fortrinn at han ser kreftlandskapet gjennom "nypussede vinduer" - de siste korrekte tall og statistikker - og at dødeligheten da faktisk øker sammenlignet med tallene som var tilgjengelige da bøkene ble skrevet.
Det Madsen ikke fortalte noe om på TV2, er hva som venter kommende generasjoner - i og med at kurven som viser økningen i forekomst av kreft er minst like bratt som tidligere. Konsekvensen av dette ble beskrevet i bloggen 19. januar:

"Prognosen i doktoravhandlingen til avd. leder Bjørn Møller på Kreftregisteret viser at vi nærmer oss at en av fire vil dø av kreft. Økningen i kreftdiagnoser kombinert med ingen bedring i antall døde (muligens også der en økning - min anmerkning etter mandagens tall fra Legemiddelverkset) - som fremdeles vil være er minst en av to krefttilfeller fremover, ikke en av tre som Statsminister Erna Solberg "opplyste" oss om i sin forrige nyttårstale.* Dette gjør kreft til en nærere trussel mot vår sivilisasjon enn jordoppvarmingen. Kan hende det ikke er mange friske mennesker igjen når ismassene på Sydpolen eventuelt har smeltet.»

Dette sitatet kan gjøres til skamme. Det tar ikke hensyn til hva den mest oppdaterte forskningen viser om muligheter for å overvinne sykdommen. I de to siste innleggene har bloggen vist hvordan kreft effektivt forebygges, og idag vender jeg tilbake til hvordan kreft effektivt helbredes.
Hvordan dette kan skje i praksis fikk jeg indirekte opplyst i nevnte brev fra Helsedepartementet.**Her fikk jeg en lenke til Helsedirektoratets «nasjonale system for nye metoder i spesialhelsetjeneste», et "system" som åpner for at den helbredende behandlingen snart kan tilbys pasienter som ønsker å delta i en klinisk utprøving. Dette kan for pasientene skje uten risiko for å «miste» de autoriserte behandlingstilbudene, på måter detaljert beskrevet i bøkene - og muligens får plass på bloggen om en ukes tid.

Nye, interesserte lesere kan finne mye om behandlingsmetoden ved å gå i arkivet Blogg-arkiv eller grave dypere i artikler på nettsidene.
Merk at ikke alle artiklene finnes ved hjelp av menyen, men ved lenker etter hovedartiklene som menyen er linker til.