Blogg-innlegg 10. juni

Hvordan gjøre helbredende immunbehandling tilgjengelig for alle kreftpasienter i Norge – som første land i verden.


Første innlegg om dette temaet er flyttet til Blogg-arkiv og finnes direkte ved Blogg-innlegg 3.juni

Dette diffuse bildet har jeg gitt navnet «Big Pharma». Det er fra før en slående fellesbetegnelse på de overnasjonale leverandørene til helsemarkedet. Slående, fordi de sannsynligvis danner et av verdens mektigste «karteller». Så mektig at det er deres og ikke «vår» forskning (nasjonale, uavhengige) - uavhengig av Big P. - som i hovedsak styrer hvilke former for legemidler verdens nasjonalstater har å kunne velge blant. I Norge har helsepolitikere åpnet for å kunne gjøre noe med dette, under betegnelsen «Nasjonalt system for nye metoder i spesialhelsetjenesten».

TheMa Forlag har fra høsten 2013 hatt en dialog med Helsedepartementet med utgangspunkt i den kunnskapen om kreftkomplekset som formidles i bøkene «Har kreftens gåte en løsning», bind I og II. Vi har i vår også hatt kontakten med Statsministerens Kontor for å være sikre på at Erna Solberg er oppmerksom hvordan hun og tidligere ministre har vært misbrukt som informanter av alvorlig desinformasjon om kreftens dødelighet til Norges befolkning - inklusive politiske kollegaer, lovgivere, resten av helsevesenet og media. Den norske kilden har i en årrekke vært Kreftregisteret og jeg viser til bildet og billedtekst angående hva som kan skjule seg bak de som har laget de misvisende statistikkene som også er brukt i Kreftregisterets årbøker som referanse for en helt gal fremstilling og konklusjoner som hevder nærmest det motsatte av sannheten om utviklingen i kreftomsorgen de siste 60 år.
Nye blogg-lesere kan finne mer om dette i de to første blogg-innleggene, se blogg arkiv.
Vi oppfordret også sekretær ved Statsministerens kontor (de er alltid anonyme, antakelig av sikkerhetsgrunner) til at desinformasjonen ble korrigert. Det skjedde til min store, positive overraskelse bare få uker senere, 30. mai i en rekke nyhetsinnslag på TV2. De korrekte tallene ble presentert av Legemiddelverket ved fagdirektør, Steinar Madsen. Andre interessante aspekter fulgte i flere nyhetsinnlag om kreft:
• Immunbehandling blir for dyr. Deretter ble
• Helseforsikring lansert av helseminister Bent Høie som løsning.
Dette vil i så fall etablere et nytt og mye mer dramatisk klasseskille i Norges helseomsorg enn det venstresiden har motarbeidet, det hvor pasienter kan velge private aktører. Her er vi tilbake til før Obamacare, hvor finansmarkedet og forsikringsselskapene vil overstyre fordelingen av dette aller største av velferdsstatens fellesgoder.
Disse innslagene på TV2 ble utfyllende beskrevet i bloggen blogg-innlegg 3. juni.

Kort før dette, 13. mai fikk jeg et brev fra avdelingsdirektør Cathrine Dammen og seniorrådgiver Hilde Marie Rognlie i Spesialhelsetjenesten, Helse- og Omsorgsdepartementet Der stakes det ut en vei å gå for "småfolk" som ikke kan konkurrere med en kreftindustri som har skapt en standard for utvikling av nye medisiner og hvor prisen for hver ny kreftmedisin i snitt koster mer enn 10 milliarder. Dette har selv ikke nasjonalstatene sett seg å ha råd til å konkurrere med. Men så viser det seg altså at det allerede finnes en mulighet for utvikling av nasjonale strategier i kreftbekjempelse, noe jeg etterlyser i bøkene og heldigvis kan stryke i neste utgave.
Bøkene beskriver også hvordan den overnasjonale kreft-industrien tidlig skaffet seg et solid monopol som de også har klart å vedlikeholde i en mannsalder. Imponerende – men jeg er enda mer imponert av Helsedepartementet, som har laget et hull i monopolet og satt Norge i stand til å bli den første konkurrenten som kan bryte monopolet. Ved å benytte de to verktøyene til «vaksinering» av befolkningen (se Blogg-innlegg 20. mai og Blogg-innlegg 27. mai) og metoden til helbredelse av de som likevel får sykdommen – er det ikke lenger bare et lite, Norsk hull i monopolet, men en propp tatt ut av hele kreftmarkedet. Tror noen at svensker, dansker, tyskere, italienere … vil fortsette som grunnforutsetninger for det eksponentielt økende kreftmarkedet: Ved å gå stadig litt lenger på stadig mye dyrere medisin før de dør - av kreft – når de ser hva som er i ferd med å skje i Norge.
Et skritt tilbake, der vi nå befinner oss og innser at Norge fremdeles er prisgitt kreftmarkedet. Men ikke nødvendigvis i så lang tid som Wall Street Børsen ser for seg. Håper jeg.

Kreftmarkedet har i mer enn en mannsalder vært motivert og styrt av helt andre overordnede interesser enn kreftpasientenes, og deres pårørende, deres behandlere og våre beslutningstakere. De siste med unntak av enkelte brudne kar som vet hva de gjør når de hjelper industrien å vedlikeholde monopolet. Slike «leiesoldater», enten de vet hva de gjør eller er såkalte «nyttige idioter», utgjør de «trojanske hestene» (søk Google.com), som er sneket forbi kreftmedisinforbrukerlandenes grensevakter - den avgjørende forutsetningen for å kunne ha etablert dette monopolet.
Det er egentlig umulig å forestille seg hvordan de mange leverandørenes «eneleverandør-posisjoner» har kunnet videreutvikles gjennom en mannsalder uten at det egentlig styres av et overordnet kartell – slik det er pensum i samfunnshistorie-bøkene at eksempelvis oljeindustrien etablerte. Tidlig 1900-tall delte den gang verdens kjente oljeressurser mellom seg. Og mye tyder på at kreftkartellet ble til omtrent samtidig.
Dette er ennå umulig å vite noe sikkert om, for her mangler både etterforskning og etablert historiefortelling. Men er det noe vi er sikre på, så er det at alle «gode nordmenn» - et uttrykk fra krigen om de som motsetter seg invadering enten den er åpen eller kamuflert inne i trojanske hester - er enige om, sammen med alle som ikke er smurt av «oljen» i en eller flere av de tre p-ene: prestisje, posisjon og penger – det er at karteller skal oppløses og monopoler fjernes fra det frie, åpne markedet de fleste av oss nok fremdeles tror at vi har på kreftmarkedet .

*) Kartell oppstår når bedrifter har et overordnet, skjult forum for fordeling av roller og markedsandeler, vanligvis inkludert et prissamarbeid i et marked hvor kartellet er eneste betydelige aktør og derfor også har sikret seg et «monopol».

Nye, interesserte lesere kan finne mye om behandlingsmetoden ved å gå i arkivet Blogg-arkiv eller grave dypere i artikler på nettsidene.
Merk at ikke alle artiklene finnes ved hjelp av menyen, men ved lenker etter hovedartiklene som menyen er linker til.